Svi diskriminatorni sadržaji u udžbenicima biće uklonjeni

Svi diskriminatorni sadržaji u udžbenicima biće uklonjeni

U odgovoru koji je Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja uputio Labrisu na Zahtev za usaglašavanje sadržaja udžbenika sa zakonom, navodi se da će svi diskriminatorni sadržaji u udžbenicima biti preispitani i uklonjeni


Labris je u aprilu na adresu Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja uputio Zahtev za preispitivanje sadržine udžbenika i nastavnih sredstava u kojima su izneti diskriminatorni stavovi i njihovo usklađivanje sa vrednostima sadržanim u članu 4. Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima („Službenom glasniku RS“, br. 72/2009). Labris je ponovio zahtev 27. jula a odgovor je stigao početkom ovog meseca, nakon što je Skupština Srbije, 31. jula 2015. godine usvojila Zakon o udžbenicima (“Sl.glasnik RS”, br. 68/2015).

U odgovoru koji smo dobile Zavod se obavezao da će pristupiti izradi predloga podzakonskih akata koji će bliže definisati plan udžbenika i standarde kvaliteta udžbenika, priručnika, nastavnih materijala i didaktičkih nastavnih sredstava, pri čemu će se voditi računa i o odrednicama koje eleminišu svaki oblik diskriminatorskog odnosa ili sadržaja u odnosu na sve manjinske grupe ili pojedince.

 

U Zahtevu koji je Labris uputio Zavodu podsetile smo na Odredbu člana 4. Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima (“Sl.glasnik RS”, br. 72/2009) kojom je propisano da udžbenici i druga nastavna sredstva svojim sadržajem i oblikom treba da omoguće sprovođenje principa jednakih mogućnosti devojčica i dečaka, te da udžbenici i druga nastavna sredstva svojim sadržajem ili oblikom ne smeju da ugrožavaju, omalovažavaju, diskriminišu ili izdvajaju grupe i pojedince ili da podstiču na takvo ponašanje, po osnovu: rasne, nacionalne, etničke, jezičke, verske ili polne pripadnosti, smetnji u razvoju, invaliditeta, fizičkih i psihičkih svojstava, zdravstvenog stanja, uzrasta, socijalnog i kulturnog porekla, imovnog stanja, odnosno političkog opredeljenja, kao i po drugim osnovama utvrđenim zakonom kojim se uređuje zabrana diskriminacije. Takođe, podsetile smo na to da je Republika Srbija država zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi, načelima građanske demokratije, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama i pripadnosti evropskim principima i vrednostima kako to i Ustav Republike Srbije definiše.

Zajedno za zahtevom Labris je Zavodu dostavio i kvalitativnu analizu napravljenu na uzorku 26 udžbenika koji su u upotrebi iz oblasti psihologije, medicine i biologije. U tim udžbenicima naišli smo na čak 18 citata u kojima se o istopolnoj ili biseksualnoj seksualnoj orijenataciji govori na uvredljiv, diskriminatoran i nenaučno zasnovan način. Naime, istopolna seksualna orijentacija je još 17. maja 1990. godine uklonjena sa liste mentalnih bolesti, a Srpsko lekarsko društvo 2008. godine je javno potvrdilo da homoseksualnost nije bolest.

Labris izražava zadovoljstvo pozitivnim odgovorom Zavoda, prvenstveno činjenicom da će se svi užbenici koji su u upotrebi više od 20 godina usaglasiti sa novim standardima kvaliteta udžbenika. Kako verujemo da smo na zajedničkom putu koji za krajnji cilj ima uvremenjene udžbenike usklađene sa zakonom, uputićemo zvaničan dopis Ministarstvu prosvete i tehnološkog razvoja sa zahtevom za dostavljanjem vremenskog okvira planiranih aktivnosti za uklanjanje diskriminatornog sadržaja iz udžbenika.