Konkurs - Istraživač_ica, istaživački tim

 

Konkurs za saradnike_ce na projektu “Unapređenje LGBT prava u zemljama Zapadnog Balkana kroz proces pristupanja EU”

 

Labris, jedna od najstarijih organizacija za zaštitu lezbejskih ljudskih prava u regionu, je organizacija koja smatra da je pravo na drugačiju seksualnu orijentaciju jedno od osnovnih ljudskih prava.

Labris će u narednom periodu svoj rad usmeriti ka unapređenju položaja mladih LGBT osoba kroz kreiranje mehanizama za prevenciju bullyinga zasnovanog na seksualnoj orijentaciji i/ili rodnom identitetu u srednjim školama u Republici Srbiji.

 

Naziv radnog mesta: istraživač_ica, istaživački tim

Svrha: sprovođenje istraživanja i kreiranje finalnog izveštaja o obimu homofobije i bullyinga zasnovanog na seksualnoj orijentaciji i/ili rodnom identitetu u srednjim školama

Status: saradnik_ca, saradnici, na projektu

Odgovornost: koordinatorki projekta

Detaljan spisak poslova i zadataka:

 • kvantitativna analiza unapred prikupljenih upitnika iz srednjih škola – 344 upitnika popunjenih od strane srednjoškolaca
 • kreiranje liste pitanja za fokus grupe
 • sprovođenje 3 fokus grupe sa ciljem kvalitativnog istraživanja o bullyingu zasnovanom na seksualnoj orijentaciji i/ili rodnom identitetu:
  • jedna fokus grupa u Beogradu sa srednjoškolcima_kama
  • po jedna fokus grupa u Nišu i Subotici sa nastavnim kadrom i PP službama (psiholozi_škinje i pedagozi_škinje)
 • analiza podataka prikupljenih kroz fokus grupe (potrebno dostaviti spisak učesnika_ca u fokus grupama) koje će se koristiti za potrebe sveobuhvatnog izveštaja
 • kreiranje liste pitanja za dubinske intervjue
 • sprovođenje 5 dubinskih intervjua sa nastavnim kadrom i PP službama, koji su učestvovali na fokus grupama
 • analiza podataka prikupljenih kroz intervjue i kreiranje 2 studije slučaja koje će se koristiti za potrebe sveobuhvatnog izveštaja (potrebno dostaviti spisak intervjuisanih učesnika_ca i transkripte intervjua)
 • po završetku istraživanja, sastavljanje sveobuhvatnog izveštaja o obimu homofobije i bullyinga zasnovanog na seksualnoj orijentaciji i/ili rodnom identitetu u srednjim školama u obimu od 40 strana (A4 format, font Times New Roman 10, proreda 1)

 

Budžet*: Saradnik_ca za obavljen posao/zadatak će biti isplaćen_a u bruto iznosu od 350.000,00 RSD.
*Napomena: Budžet obuhvata sredstva namenjena za obavljanje poslova i zadataka (uključujući i putne troškove), kao i kompenzaciju za istraživača_icu ili istaživački tim.

 

Rok izvršenja posla: 30. septembar. 2017. godine

Uslovi angažmana: ugovor o autorskom delu, fiksni honorar, procena kvaliteta i kvantiteta obavljenog posla

Očekivanja i standardi rada:

 • znanje i razumevanje koncepta ljudskih prava
 • kvalitetna realizacija preuzetog posla/zadatka
 • poštovanje vremenskih rokova za realizaciju preuzetog posla/zadatka
 • jezik izveštaja treba biti jednostavan i lako razumljiv prosečnom čitatelju_ki

 

Poželjno iskustvo:

 • prethodno iskustvo u ovom polju

 

Veštine i sposobnosti:

 • izražene analitičke veštine
 • izražene komunikacijske veštine
 • izražene organizacione veštine
 • poznavanje rada na kompjuteru (Word, Excel)

 

Karakteristike:

 • odgovornost
 • lična inicijativa
 • sposobnost za individualni rad uz najmanju meru supervizije

 

Prijava na konkurs treba da sadrži CV, pismo motivacije, detaljan budžet i kontakt podatke.

Prijavu slati na: labris@labris.org.rs, sa naznakom – istraživač_ica, istaživački tim

Rok za prijavljivanje je 11. avgust 2017. godine (do 16 sati)

Svi_e kandidati_kinje će dobiti pisano obaveštenje o odlukama u roku od sedam radnih dana. Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Za sve dodatne informacije slobodno se obratiti na labris@labris.org.rs ili putem telefona na +381 64 700 82 93 ili +381 11 362 05 13.

 

 

Serbian