Konkurs - Ekspert_kinja - obrazovne metode i prakse

 

Konkurs za saradnike_ce na projektu “Unapređenje LGBT prava u zemljama Zapadnog Balkana kroz proces pristupanja EU”

 

Labris, jedna od najstarijih organizacija za zaštitu lezbejskih ljudskih prava u regionu, je organizacija koja smatra da je pravo na drugačiju seksualnu orijentaciju jedno od osnovnih ljudskih prava.

Labris će u narednom periodu svoj rad usmeriti ka unapređenju položaja mladih LGBT osoba kroz kreiranje mehanizama za prevenciju bullyinga zasnovanog na seksualnoj orijentaciji i/ili rodnom identitetu u srednjim školama u Republici Srbiji.

 

Naziv radnog mesta: ekspert_kinja - obrazovne metode i prakse

Svrha: analiza relevantnog pravnog okvira, obrazovnih metoda i praksi iz perspektive seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta

Status: saradnik_ca na projektu

Odgovornost: koordinatorki projekta

Detaljan spisak poslova i zadataka:

 • analiza zakonodavnog okvira sa aspekta odnosa sistema obrazovanja i seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta
 • mapiranje obrazovnih metoda i praksi sa aspekta odnosa sistema obrazovanja i seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta
 • PEST analiza (politički faktori, ekonomski faktori, socio-kulturološki faktori, tehnološki faktori) institucija odgovornih za sprovođenje obrazovnih metoda i praksi sa aspekta odnosa sistema obrazovanja i seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta 
 • kreiranje sveobuhvatnog izveštaja o metodama i praksi iz perspektive seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta u obimu od 30 strana, A4 formata, font Times New Roman 10, proreda 1

 

Budžet*: Saradnik_ca za obavljen posao/zadatak će biti isplaćen_a u bruto iznosu od 120.000,00 RSD.
*Napomena: Budžet obuhvata sredstva namenjena za obavljanje poslova i zadataka, kao i kompenzaciju za ekspert_kinja.

 

Rok izvršenja posla: 10. oktobar 2017. godine

Uslovi angažmana: ugovor o autorskom delu, fiksni honorar, procena kvaliteta i kvantiteta obavljenog posla

Očekivanja i standardi rada:

 • znanje i razumevanje koncepta ljudskih prava
 • kvalitetna realizacija preuzetog posla/zadatka
 • poštovanje vremenskih rokova za realizaciju preuzetog posla/zadatka

 

Poželjno iskustvo:

 • prethodno iskustvo u ovom polju

 

Veštine i sposobnosti:

 • izražene analitičke spospbnosti
 • poznavanje obrazovnog sistema i politika u Republici Srbiji
 • poznavanje rada na kompjuteru (Photoshop, Illustrator, InDesign)

 

Karakteristike:

 • odgovornost
 • lična inicijativa
 • sposobnost za individualni rad uz najmanju meru supervizije

 

Prijava na konkurs treba da sadrži CV, pismo motivacije, detaljan budžet i kontakt podatke.

Prijavu slati na: labris@labris.org.rs, sa naznakom – ekspert_kinja - obrazovne metode i prakse

Rok za prijavljivanje je 11. avgust 2017. godine (do 16 sati)

Svi_e kandidati_kinje će dobiti pisano obaveštenje o odlukama u roku od sedam radnih dana. Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Za sve dodatne informacije slobodno se obratiti na labris@labris.org.rs ili putem telefona na +381 64 700 82 93 ili +381 11 362 05 13.

 

 

Serbian