Pravna analiza izbora Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Pravna analiza izbora Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Šta se 26. novembra dogodilo u Skupštini i zbog čega?

U četvrtak, 26. novembra 2020, Narodna skupština Republike Srbije izabrala je osobu koja će u narednih pet godina vršiti funkciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti: Brankicu Janković. Odluku o izboru donelo je 178 narodnih poslanika.1 U raspravi o izboru Poverenika učestvovao je 21 narodni poslanik.2

Odluka je doneta po hitnom postupku u toku Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine. Prethodno je izbor Poverenika uvršćen u dnevni red ove sednice odlukom narodnih poslanika od 24. novembra.3

Predlog za izbor Poverenika po hitnom postupku utvrdio je 23. novembra skupštinski Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo.4 Prethodno je na sednici Odbora usvojena odluka o utvrđivanju predloga da funkciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti vrši Brankica Janković.5

Na početku sednice Odbora, Jelena Žarić Kovačević, predsednica, istakla je da je predsednik Narodne skupštine pozvao poslaničke grupe da predlože Odboru kandidata za funkciju Poverenika,6 te da predlog sa biografijom kandidata i izjavom o prihvatanju kandidature dostave najkasnije do 20. novembra; zatim da je do ovog datuma predlog sa traženim prilozima dostavila jedna poslanička grupa,7 i to Srpska napredna stranka – Aleksandar Vučić – Za našu decu; da je za funkciju Poverenika predložena Brankica Janković; i da je predlog sa biografijom kandidatkinje dostavljen članovima elektronskim putem, kao i da je unet u sistem e-Parlamenta.8

Predsednica Odbora je u nastavku sednice konstatovala da je Odbor nadležan da organizuje razgovor sa kandidatom i da utvrdi predlog Narodnoj skupštini za izbor kandidata.9 Tom prilikom ona nije iznela stav i o svrsi organizacije razgovora sa kandidatom,10 niti je navela da je Odbor nadležan da utvrdi da li kandidat ispunjava Zakonom o zabrani diskriminacije propisane uslove za izbor na funkciju Poverenika.

Zakon o zabrani diskriminacije propisuje da za Poverenika može biti izabrano lice koje kumulativno ispunjava sledeća četiri pozitivno određena uslova:

1. Državljanin je Republike Srbije;

2. Diplomirani je pravnik;

3. Ima najmanje deset godina iskustva na pravnim poslovima u oblasti zaštite ljudskih prava;

4. Poseduje visoke moralne i stručne kvalitete.11

Uz to, Zakon propisuje i negativni uslov za vršenje funkcije Poverenika, a naime da ovo lice ne obavlja drugu javnu ili političku funkciju, niti profesionalnu delatnost.12

U kontekstu važenja navedenih pravila, postavljaju se dva pitanja: ko je dužan da proveri da li kandidat ispunjava propisane uslove i na koji način se to čini.13 Obaveza utvrđivanja ispunjenosti uslova leži na onima koji predlažu i biraju kandidata za funkciju Poverenika, a to su narodni poslanici. Ovu obavezu oni izvršavaju na sednici Odbora i na sednici Narodne skupštine.14

Ispunjenost uslova proverava se u toku rasprave između narodnih poslanika, i to upoređivanjem saznanja o kandidatu sa propisanim uslovima. Podaci o kandidatu prikupljaju se iz različitih izvora, kao što je sam kandidat, mediji, udruženja, pojedinci i grupe i drugo.15

Proverava se ispunjenost svakog od navedenih uslova pojedinačno,16 ali i u njihovoj međusobnoj vezi.17 Ispunjenost uslova se proverava uzimajući u obzir saznanja o kandidatu koja se tiču prošlog i sadašnjeg vremena.18

U vezi sa saznanjima o kandidatu koji je već obavljao funkciju na koju se bira, nužno je proveriti da li je kandidat ispunjavao sve propisane uslove prilikom prvog izbora. Ako nije, nužno je proveriti da li je kandidat znao ili morao znati da ne ispunjava propisane uslove prilikom prvog izbora.19 Najzad, nužno je proveriti i da li je kandidat ispunjavao pojedine od uslova u toku vršenja funkcije.20

Odluka o predlogu kandidata za izbor na funkciju Poverenika mora biti obrazložena.21 U obrazloženju odluke se konstatuje da kandidat ispunjava propisane uslove za izbor, uz navođenje konkretnih razloga za ovu tvrdnju.22

Međutim, u obrazloženju odluke Odbora o predlogu kandidata za izbor na funkciju Poverenika nije konstatovano da kandidatkinja ispunjava sve propisane uslove za izbor, niti su izneti stavovi na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da kandidatkinja ispunjava sve uslove za izbor. Uz to, ova konstatacija nije izrečena ni na raspravi u toku sednice Odbora.23 U toku rasprave nisu izneti ni stavovi na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da kandidatkinja ispunjava sve uslove za izbor,24 dok se CV, odnosno biografija kandidatkinje koristila kao jedini izvor saznanja.25

Sednica Odbora zakazana je 20. novembra, sa sledećim predloženim dnevnim redom:

1. Razgovor sa kandidatom za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti; i

2. Utvrđivanje Predloga odluke o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.26

Iz predloženog dnevnog reda nije bilo moguće saznati identitet kandidata.27 Nije bilo ni drugih zvaničnih i javno dostupnih izvora saznanja o tome.28

Do saznanja o identitetu kandidatkinje javnost je došla tek na samom početku sednice Odbora, 23. novembra u 12 časova. Oni koji su zainteresovani za izbor Poverenika, a to su udruženja za zaštitu ljudskih prava, manjinske grupe, stručnjaci koji se bave ljudskim pravima uopšte i zabranom diskriminacije posebno i drugi, na ovaj način su sprečeni da izraze svoje stavove o predloženoj kandidatkinji,29 i to pre nego što narodni poslanici na sednici Odbora započnu raspravu o njenom izboru.30

Idealno posmatrano, suprotno postupanje, dakle otkrivanje identiteta kandidatkinje za izbor na funkciju Poverenika u periodu pre sednice Odbora,31 moglo je da obezbedi narodnim poslanicima saznanja koja su neophodna za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izbor, što bi dalje obezbedilo i legalnost i legitimnost odluke o izboru, zatvarajući tako krug demokratske racionalnosti.32

Članice Koalicije protiv diskriminacije i Koalicije za pristup pravdi:
1. Centar za unapređivanje pravnih studija
2. Civil Rights Defenders
3. Jednakost
4. LABRIS
5. CHRIS Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji
6. GETEN
7. Udruženje studenata sa hendikepom
8. PRAXIS
9. Fond za humanitarno pravo
10. Inicijativa mladih za ljudska prava
11. Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Partnerske organizacije:
1. Centar za prava deteta
2. Belgrade Pride
3. Pride Society
4. Žene u crnom

Preuzeto sa i više informacija na: https://pescanik.net/pravna-analiza-izbora-poverenika-za-zastitu-ravnopr...